Utilització d'instal·lacions.

Mapa instal·lacions EMT

INFORMACIÓ WEB: UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

COM A ABONAT
Podeu emprar les següents instal·lacions: Piscina i gimnàs d'abonats del Poliesportiu Germans Escalas, Piscines Municipals de Son Hugo, Poliesportiu Rudy Fernàndez, el Palau Municipal d'Esports de Son Moix i el Poliesportiu Toni Servera; i les piscines de S'Estel, Xavi Torres, Son Roca i Marga Crespí.
Tipus d'abonament:
· Abonament familiar: s'entén com a unitat familiar la formada per una parella de fet, un matrimoni o un adult, incloent-hi els fills menors de 18 anys en el moment de pagar l'abonament. L'IME estableix la documentació necessària que s'ha de presentar.
· Abonament individual: adult major d'edat (18 anys o més en el moment de pagament) i menors amb l'autorització del pare/mare o tutor/a legal.
· Sistema PAD: inclou abonament individual i dóna dret a utilitzar els espais reservats als abonats a totes les instal·lacions, a més de les activitats programades a les instal·lacions en què estigui vigent aquesta modalitat (S'Estel, Germans Escalas i Son Moix). Només es pot optar al PAD a partir dels 15 anys. Els menors de 18 anys han de presentar autorització del pare/mare o tutor/a i fotocòpia del DNI de qui els autoritza.
Durada de l'abonament individual o familiar: La durada és anual, semestral, trimestral o mensual (mes natural). Sempre en mesos consecutius i dins l'any natural.
Durada del PAD: Trimestral, bimensual o mensual. Sempre en mesos consecutius i dins l'any natural.

COM A CURSETISTA
Teniu accés a una activitat en uns dies i uns horaris determinats, sempre que estigueu al corrent del pagament del rebut corresponent. Consultau les activitats i les sessions a les diferents instal·lacions.

ALTRES QUOTES
Els bons 30, 10, 3 o 1 donen dret a gaudir dels mateixos espais que els dels abonats, durant 30, 10, 3 o 1 dia, respectivament, que pot triar l'usuari dins l'any natural.

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS
Per a accedir a les instal·lacions heu de disposar de la targeta IME, que se us entregarà gratuïtament en el moment de la inscripció. Aquesta targeta és personal i intransferible, no caduca i s'activa amb els pagaments. En cas de pèrdua, haureu de pagar una targeta nova.

LLOGUER D'ESPAIS (abonats i no abonats)
Consultau-ne la disponibilitat a les oficines o a la recepció de cada instal·lació.

HORARI DE LES INSTAL·LACIONS I OFICINES
Consultau-ne la fitxa corresponent a cada instal·lació

MODALITATS DE PAGAMENT D'ABONATS I CURSETISTES

1. Pagament en línia (https://ime.palma.cat > Oficina Virtual). Hi ha terminals informàtics a la recepció de Germans Escalas, Son Moix, Rudy Fernández i Son Hugo. Per a fer el pagament per Internet és necessari disposar de la targeta IME o la targeta ciutadana. Amb aquesta modalitat es gaudeix d'una bonificació de 0,50 € (en imports d'entre 10 € i 20 €) i d'1,50 € (en imports superiors a 20 €).

2. Domiciliació bancària dels cursets: hi ha una bonificació d'1,50 € en els pagaments superiors de 20 €.

3. En efectiu (Son Hugo, Germans Escalas i S'Estel, a l'horari d'oficina) o amb targeta bancària a les oficines de l'IME.

4. Carta de pagament.

TERMINI DE PAGAMENT DELS CURSETS
El termini de pagament és fins al dia 21 del mes anterior al venciment. Si hi ha un impagament o una devolució bancària del rebut, s'anul·la la reserva de plaça. Heu de comunicar les baixes voluntàries a les oficines o a la coordinació de la instal·lació abans de dia 21 del mes anterior.

TARIFES REDUÏDES ( no són acumulables):
1. Persones de 65 anys o més empadronades a Palma:

a) Exempció del preu públic en els abonaments individuals en horari de 8 a 15 h, i als cursets d'instal·lacions exteriors.

b) Descompte del 90% en abonaments (sense restriccions d'horaris) i en els cursets o sistema PAD en horari de 8 a 17 h (excepte els d'instal·lacions exteriors)
2. Persones amb discapacitat empadronades a Palma (a partir d'un 33% d'incapacitat permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa), i pensionistes per orfandat, empadronats a Palma: descompte del 90% als abonaments individuals i als cursets o sistema PAD, excepte als cursets d'instal·lacions exteriors.
3. Famílies monoparentals empadronades a Palma: descompte del 25% de en els abonaments individuals i en els cursets o sistema PAD, llevat dels cursets d'instal·lacions exteriors. Descompte del 90% si els ingressos són inferiors al salari mínim interprofessional x 1.5.
Per a acreditar que es forma part d'una família monoparental s'ha de presentar a les oficines de les instal·lacions la següent documentació:
· Llibre de família amb un sol progenitor o certificat de defunció d'un dels progenitors.
Per a obtenir el 90% de descompte s'han d'acreditar els ingressos del progenitor. Per aquest motiu s'haurà d'aportar també:
· Declaració de la renda de l'any 2017 (només quan el progenitor no estigui donat d'alta a la Seguretat Social s'haurà de presentar un certificat d'Hisenda).
S'entén com a família monoparental la constituïda per un sol progenitor amb el qual conviuen els fills nascuts o adoptats, que constitueix el seu únic sustentador. Només s'aplica la tarifa reduïda al progenitor i als fills menors de 18 anys.
4. Famílies nombroses empadronades a Palma: descompte del 25% de descompte als cursets o en el sistema PAD, llevat dels cursets d'instal·lacions exteriors. Descompte del 90% si els ingressos són inferiors al salari mínim interprofessional x3.

Per a obtenir el 90% de descompte s'han d'acreditar els ingressos dels dos progenitors presentant presencialment a les oficines de les instal·lacions la següent documentació:
· Declaració de la renda de l'any 2017 (només quan els progenitors no estan donats d'alta a la Seguretat Social s'ha de presentar un certificat d'Hisenda)
· Llibre de família nombrosa.
5. Joves empadronats a Palma: descompte del 50% en abonaments individuals i sistema PAD. S'entén per joves les persones fins als 25 anys, aquests inclosos.
6. Persones amb greus dificultats econòmiques empadronades a Palma: poden sol·licitar l'exempció del preu públic, en un abonament o en un curset per mes. Es consideren persones amb greus dificultats econòmiques les que formen part d'una unitat familiar en la qual la suma dels ingressos de tots els seus membres en edat laboral és igual o inferior al salari mínim interprofessional. Trobareu el formulari al web de l'IME, que s'ha de presentar a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) aportant fotocòpia de l'imprès.
7. Abonats empadronats o no a Palma: descompte del 25% a cursets i lloguer de pistes de tennis.

*El descompte del 90% s'aplica com a màxim a un curset per mes.

(Podeu trobar aquesta informació i més al BOIB Núm 152 de 4 de desembre de 2018 i correcció d'errades al BOIB 156 de 13 de desembre de 2018)Imatges

Data darrera modificació: 18 de novembre de 2019